hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Organizácia príprav

Organizácia príprav slovenského predsedníctva v Rade EÚ (SK PRES 2016) mala nasledovnú štruktúru:

Úroveň koordinácie Koordinačný orgán Zodpovedný orgán štátnej správy

1. úroveň
medzirezortná

MEDZIREZORTNÁ KOORDINAČNÁ RADA
pre prípravu SK PRES 2016

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

2. úroveň
rezortná

REZORTNÁ PRACOVNÁ SKUPINA
pre prípravu SK PRES 2016

Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor implementácie environmentálnej politiky EÚ

Hlavným gestorom príprav SK PRES 2016 bolo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ SR), konkrétne Sekretariát pre prípravu SK PRES, ktorý bol centrálnym koordinátorom týchto príprav. Obsahovú prípravu predsedníctva však koordinoval odbor európskych politík MZVaEZ SR.
S cieľom zabezpečiť koordinovanú a tak efektívnu prípravu ako i samotnú realizáciu SK PRES 2016 naprieč štátnou správou bola na MZVaEZ SR zriadená v roku 2012 Medzirezortná koordinačná rada pre zabezpečenie príprav SK PRES v Rade EÚ 2016 (MKR). MPK predstavovala poradný, odborný a iniciatívny orgán vlády pre otázky týkajúce sa SK PRES 2016. Platforma združovala štátnych tajomníkov jednotlivých ministerstiev a vedúceho Úradu vlády SR a jej predsedom bol štátny tajomník MZVaEZ SR (ako hlavný koordinátor príprav SK PRES 2016). Okrem strategickej úrovne MKR zasadala na úrovni rezortných koordinátorov v rámci stálych medzirezortných pracovných skupín, ktorých úlohou bolo riešiť konkrétne úlohy týkajúce sa všetkých aspektov príprav (rozpočet, ľudské zdroje a vzdelávanie štátnej správy, logisticko-bezpečnostné záležitosti ako aj kultúrnu a mediálnu prezentáciu). Frekvencia stretnutí MKR sa s blížiacim SK PRES 2016 zvyšovala. Obsahovou prípravou SK PRES 2016 sa zaoberala Komisia pre európske záležitosti (na MZVaEZ SR).
Záznamy z rokovaní Medzirezortnej koordinačnej rady sú dostupné na: http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/predsednictvo_v_rade_eu-slovenske_predsednictvo_v_rade_eu


Druhý stupeň koordinácie príprav SK PRES 2016 predstavovali jednotlivé ministerstvá a ostatné orgány štátnej správy. Na úrovni Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) bol za koordináciu príprav SK PRES 2016 zodpovedný odbor implementácie environmentálnej politiky EÚ, sekcie environmentálnej politiky MŽP.
V snahe zabezpečiť koordinovanú, konzistentnú a tak efektívnu a vysoko-kvalitnú prípravu ako aj samotnú realizáciu SK RES 2016 bola v rámci rezortu životného prostredia v roku 2013 zriadená Rezortná pracovná skupina pre zabezpečenie príprav SK PRES 2016. Skupina vedená štátnym tajomníkom J. Ilavským združovala generálnych riaditeľov sekcií, resp. riaditeľov odborov, ktorých sa výkon SK PRES 2016 týkal.
Vzhľadom na fakt, že SK PRES 2016 bolo organizované ako ,,Brusells-based“ (t.j. zásadná časť výkonu predsedníctva bola v rukách Stáleho zastúpenia SR pri EÚ), Stále zastúpenie SR pri EÚ bolo rovnako aktívne zapájané do všetkých aspektov jeho príprav.