domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

Kalendár podujatí

Názov podujatia Termín konania
Attaché trip - oblasť životného prostredia 8.-10.7.2016
Neformálne zasadnutie Rady EÚ pre životné prostredie agenda-informal-meeting-environment-climate-ministers.pdf (PDF 406 kB) 11.-12.7.2016
Ministerská konferencia o vodách 11.7.2016
Workshop slovenského predsedníctva o zmene klímy 13.-14.7.2016
EGI - Expertná skupina Pracovnej skupiny pre zmenu klímy - WPIEI pre  implementáciu 2.9.2016
EGMIT - Expertná skupina Pracovnej skupiny pre zmenu klímy - WPIEI pre mitigáciu 5.9.2016
Vlajková konferencia SK PRES k prechodu na zelenú ekonomiku Transition to Green Economy http://www.t2ge.eu 6.-7.9.2016
Medzinárodná konferencia Kontaminované územia 12.-13.9.2016
EG LEX - Expertná skupina Pracovnej skupiny pre zmenu klímy - WPIEI pre právne otázky 21.9.2016
Stretnutie expertov EIA/SEA 22.-23.9.2016
EGC - Expertná skupina pod Pracovnou skupinou WPIEI pre prierezové a horizontálne záležitosti 26.9.2016
Stretnutie pracovnej skupiny 1 (WGI) pod Výborom pre zmenu klímy 13.10.2016
Stretnutie riaditeľov ochrany prírody 10.-12.10.2016
EGI - Expertná skupina Pracovnej skupiny pre zmenu klímy - WPIEI pre  implementáciu 18.10.2016
IG AFOLU - Expertná skupina pre poľnohospodárstvo, lesníctvo  využitie krajiny 10.-11.10.2016
EGA - Expertná skupina Pracovnej skupiny pre zmenu klímy - WPIEI pre adaptáciu 12.10.2016
Ekoinovačné Slovensko 19.-20.10. 2016
Konferencia "Mestá a voda" 25.10.2016
Workshop o prepojení oblastí vody a poľnohospodárstva  24.10.2016
Pracovná skupina "Podzemná voda" 25.-26.10.2016
Medzinárodná konferencia k ťažbe nerastov a životnému prostrediu 21.-22.11.2016
Rokovanie vodných riaditeľov krajín EÚ, kandidátskych krajín a krajín EFTA 28.-29.11.2016
Odpadové hospodárstvo - integrálna súčasť prechodu na obehové hospodárstvo 29.11. 2016
Plenárne rokovanie IMPEL 30.11.-2.12.2016
Vyhodnotenie SK PRES v oblasti životného prostredia 12.-13.1.2017

Podujatia v tretích krajinách

Názov podujatia Miesto konania Termín konania
Prerušené 37. zasadnutie Open-Ended Working Group Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu (Resumed 37th OEWG MP) Viedeň, Rakúsko 11.-23.7.2016
38. zasadnutie Open-Ended Working Group Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu (38th OEWG MP)
3. mimoriadne zasadnutie strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu (ExMOP3 MP)
67. zasadnutia stáleho výboru CITES
68. zasadnutia stáleho výboru CITES Johannesburg, JAR 23.9. - 5.10.2016
17. zasadnutie Konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich vtákov a rastlín
Výbor OECD pre životné prostredie na úrovni ministrov Paríž, Francúzsko 27.-29. 9. 2016
38. pokračujúce zasadnutie Otvorenej pracovnej skupiny
28. zasadnutie zmluvných strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu (MOP 28 MP)  Kigali, Rwanda 4.-16.10.2016
66. stretnutie Medzinárodnej veľrybárskej komisie (IWC) Portorož, Slovinsko 17.-28.10.2016
22. zasadnutie konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (COP 22) Marakéš, Maroko 7.-18.11.2016
12. zasadnutie zmluvných strán (CMP 12) Kjótskeho protokolu
Zasadnutie pracovnej skupiny k Parížskej dohode
6. Stretnutie pracovnej skupiny k ESPOO dohovoru Ženeva, Švajčiarsko 7. -10.11.2016
36. zasadnutie Stáleho výboru Bernského dohovoru Štrasburg, Francúzsko 15.-18.11.2016
5. stretnutie pracovnej skupiny (WGP), ktorá pracuje pod Protkolom o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok (PRTR) Ženeva, Švajčiarsko 23.-24.11.2016
9. zasadnutie Konferencie zmluvných strán Helsinského dohovoru (cehraničné účinky priemysel. havárií) Ljubljana, Slovinsko 28.-30.11.2016
13. zasadnutie Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite Kankún, Mexiko 4.-17.12.2016
8. stretnutie zmluvných strán Kartágenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite
2. stretnutie zmluvných strán Nagojského protokolu
54. Zasadnutie pracovnej skupiny pre stratégie a revízie Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (54th WGSR CLRTAP) Ženeva, Švajčiarsko 12.-17.12.2016
36. Zasadnutie Výkonného orgánu Dohovoru o  diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (36th EB CLRTAP)