Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„LOGISTIC PARK, k.ú. Farná“

/files/sekcia-vod/uradna-tabula/informacia-podla-16.pdf  

/files/sekcia-vod/uradna-tabula/a_sprievodna-sprava.pdf 

/files/sekcia-vod/uradna-tabula/c_celkova_situacia-841x594.pdf 

/files/sekcia-vod/uradna-tabula/vuvh.pdf 

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže