Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Kalendár výzvy LIFE+ 2011

Pre LIFE+ výzvu v roku 2011 bol navrhnutý nasledovný kalendár:

Začiatok

Koniec

Trvanie v mesiacoch

Aktivita

 

31.1.2011

 

Zaslanie zoznamu národných priorít do EK

 

26.2.2011

 

Zverejnenie výzvy na predkladanie projektových žiadostí v roku 2011

27.2.2011

18.7.2011

4,5 mesiaca

Predloženie žiadostí Národným autoritám (MŽP SR)

19.7.2011

9.9.2011

1,5 mesiaca

Predloženie žiadostí EK

10.9.2011

31.3.2012

7 mesiacov

Kontrola/výber/bodovanie/panelové diskusie/revízia

1.5.2012

31.6.2012

2 mesiace

Odoslanie dohôd o grante žiadateľom

 

1.6.2012

 

Prvý možný dátum na začatie projektov v rámci výzvy pre rok 2011

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže