Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Diskusné štúdie

Ekonomické analýzy IEP (Working papers) podrobne skúmajú vymedzenú problematiku a poväčšine obsahujú aj odporúčania pre "policymakerov":  

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže