Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Organizačná štruktúra programu INTERREG III B CADSES

V rámci programu INTERREG IIIB CADSES boli vytvorené v súlade s operačným programom nasledovné štruktúry:

Monitorovací a riadiaci výbor pozostáva zo zástupcov všetkých krajín participujúcich v programe. Členstvo v týchto orgánoch môže mať dve formy: plné členstvo s právom hlasovania o projektoch alebo štatút pozorovateľa s poradenským hlasom. Spoločný technický sekretariát bol vytvorený v Drážďanoch. Nadnárodný riadiaci orgán a platobný orgán boli vytvorené na Ministerstve infraštruktúry a dopravy v Ríme. Kontaktné miesta CADSES a Národný výbor si každá krajina participujúca v programe vytvorí sama.

Pre predkladateľov projektov sú zo štruktúr programu najdôležitejšie:

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže