Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Výzvy na predkladanie projektov

Ministerstvo životného prostredia SR uzatvorilo dňa 31. augusta 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štátneho rozpočtu pre žiadateľov/projektových partnerov zo SR zapojených do projektov schválených v rámci 4. nadnárodnej výzvy na predkladanie projektov v rámci Programu Iniciatívy Spoločenstva INTERREG III B CADSES. 

 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže