Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vytlačiť Poslať stránku

Aarhuský dohovor

 

AARHUSKÝ DOHOVOR
Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention)
__________________________________________________________________________

Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor) bol podpísaný 25. júna 1998 na 4. ministerskej konferencii Európskej hospodárskej komisie OSN „Životné prostredie pre Európu“ v dánskom Aarhuse. V medzinárodnom kontexte je tento dohovor považovaný za jeden z najvýznamnejších dokumentov svojej doby – je charakterizovaný ako kvalitatívny predel v komunikácii medzi štátnou správou a občanmi, ako nástroj k prehlbovaniu demokracie a k presadzovaniu ľudských práv a slobôd. Dohovor podpísalo priamo na konferencii 35 štátov a Európske spoločenstvo a následne aj ďalšie 4 štáty. Platnosť nadobudol 30. októbra 2001 a Európske spoločenstvo ho schválilo 17. februára 2005.
Národná rada SR vyslovila súhlas s dohovorom uznesením č. 1840 z 23. septembra 2005. Listina o pristúpení Slovenskej republiky k Aarhuskému dohovoru bola uložená u depozitára (generálny tajomník Organizácie Spojených národov) 5. decembra 2005. Platnosť pre Slovenskú republiku nadobudol 90. deň po dátume uloženia listiny o pristúpení 5. marca 2006 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 43/2006 Z.z. o prijatí Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia).

Aarhuský dohovor pozostáva z troch základných pilierov:

Prvý pilier Aarhuského dohovoru deklaruje právo verejnosti na prístup k informáciám o životnom prostredí. V súvislosti s prvým pilierom Aarhuského dohovoru bola vydaná smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí.
V máji roku 2000 NR SR prijala zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, ktorý kodifikuje právo občanov na prístup k informáciám.
V marci roku 2004 bol prijatý zákon č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. júla 2004. Predmetom právnej úpravy tohto zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/4/ES.

Druhý pilier Aarhuského dohovoru je o účasti verejnosti na rozhodovacom procese.
Účasť verejnosti na rozhodovacom procese je upravená smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/35/ES.
V slovenskom právnom systéme bola smernica transponovaná do zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov a tiež do zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v znení neskorších predpisov.

Tretí pilier Aarhuského dohovoru sa týka prístupu k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a vytvára garancie pre každého, koho environmentálne práva boli porušené, aby mal možnosť spravodlivého posúdenia nezávislými orgánmi /napr. súdmi/. V slovenskom vnútroštátnom práve prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia bližšie upravujú najmä tieto právne predpisy:
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z.z., ústavného zákona č. 9/1999 Z.z., ústavného zákona č. 90/2001 Z.z., ústavného zákona č. 140/2004 Z.z., ústavného zákona č. 323/2004 Z.z., 463/2005 Z.z. a ústavného zákona č. 92/2006 Z.z. (čl. 44 a čl. 45)

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov

Súčasťou Aarhuského dohovoru je Protokol o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok (PRTRs) - prvý medzinárodný nástroj, ktorého cieľom je umožniť prístup verejnosti k informáciám prostredníctvom založenia koherentných národných registrov. Vstúpenie Protokolu PRTRs do platnosti v októbri 2009 bolo významným krokom. Slovenská republika prístupila ako jedna z prvých zmluvných strán Aarhuského dohovoru k Protokolu PRTR dňa 1. 4. 2008. Prvé zasadnutie zmluvných strán Aarhuského dohovoru k Protokolu o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok (PRTR MOPP-1), sa konalo v Ženeve, v Paláci národov, v dňoch 20. - 22. 4. 2010.

Národným kontaktným bodom pre Protokol PRTR Aarhuského dohovoru (PRTR National Focal Point) sú odborné pracovníčky rezortných organizácií Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) a Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ):
· Ing. Blanka Kapustová, PhD., SAŽP,
· Ing. Daniela Ďurkovičová, SHMÚ,

Do Vašej pozornosti dávame Prvú národnú implementačnú správu Protokolu PRTR Aarhuského dohovoru, ktorá bola predložená na 2. zasadnutí zmluvných strán Aarhuského dohovoru k Protokolu PRTR (Maastricht, Holandsko, 3. - 4.7.2014).

 

 

Na 2. zasadnutí zmluvných strán Dohovoru, ktoré sa konalo 25. – 27. mája 2005 v Alma-Ate (Kazachstan), sa dospelo k dohode o zmenách a doplneniach Aarhuského dohovoru. Zmeny a doplnenia týkajúce sa GMO, schválila Rada EÚ rozhodnutím č. 2006/957/ES 18. decembra 2006. SR ratifikovala dodatok o GMO dňa 1. 4. 2008. Dodatok zatiaľ nie je v platnosti, nakoľko ho ratifikovalo len 25 zmluvných strán. Zmeny a doplnenia, ktoré vyplývajú z rozhodnutia Rady sú zapracované do zákona č. 117/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z.z . o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

Významné dátumy:

19. – 21. apríl 1999 Prvé stretnutie signatárov Aarhuského dohovoru, Kišiňov (Moldavská republika)

3. – 5. júl 2000 Druhé stretnutie signatárov Aarhuského dohovoru, Dubrovník (Chorvátsko)

21. – 23. október 2002 Prvé zasadnutie zmluvných strán Aarhuského dohovoru, Lucca (Taliansko)

25. – 27. máj 2005 Druhé zasadnutie zmluvných strán Aarhuského dohovoru, Almaata (Kazachstan)

11. – 13. jún 2008 Tretie zasadnutie zmluvných strán Aarhuského dohovoru, Riga (Litva)

29. jún – 1. júl 2011 Štvrté zasadnutie zmluvných strán Aarhuského dohovoru, Kišiňov (Moldavsko)

30. jún – 2. júl 2014 Piate zasadnutie zmluvných strán Aarhuského dohovoru, Maastricht (Holandsko)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. - 22. apríl 2010 Prvé zasadnutie zmluvných strán Aarhuského dohovoru k Protokolu o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok, Ženeva (Švajčiarsko)

3. – 4. júl 2014 Druhé zasadnutie zmluvných strán Aarhuského dohovoru k Protokolu o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok, Maastricht (Holandsko)

Informácia:
Oficiálna stránka Aarhuského dohovoru, na ktorej nájdete všetky dôležité, potrebné a aktuálne informácie v oficiálnych jazykoch OSN (t.j. jazyk anglický, francúzsky a ruský) http://www.unece.org/env/pp/welcome.html

Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že dňa 25. júna 2013 uplynulo už 15 rokov od podpísania Dohovoru na 4. ministerskej konferencii Európskej hospodárskej komisie OSN „Životné prostredie pre Európu“ v dánskom Aarhuse.

 


Povinnosťou zmluvných strán Aarhuského dohovoru je príprava národnej správy o implementácii ustanovení jednotlivých článkov Dohovoru vo vnútroštátnom právnom systéme. Národné správy sú predkladané na zasadnutiach zmluvných strán Dohovoru (MOP).
Prvá národná správa o implementácii Aarhuského dohovoru za Slovenskú republiku bola pripravená v roku 2008 k 3. zasadnutiu zmluvných strán Dohovoru (Riga, Lotyšsko).
Druhá národná správa o implementácii Aarhuského dohovoru za Slovenskú republiku bola pripravená v roku 2011 k 4. zasadnutiu zmluvných strán Dohovoru (Kišiňov, Moldavsko).


Do Vašej pozornosti dávame Tretiu národnú implementačnú správu SR, spolu s vyhodnotením zaslaných pripomienok. Tretia národná implementačná správa SR bola predložená na 5. zasadnutí zmluvných strán Dohovoru (Maastricht, Holandsko).