Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Aarhuský dohovor

Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention)Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor) bol podpísaný 25. júna 1998 na 4. ministerskej konferencii Európskej hospodárskej komisie OSN „Životné prostredie pre Európu“ v dánskom Aarhuse. V medzinárodnom kontexte je tento dohovor považovaný za jeden z najvýznamnejších dokumentov svojej doby – je charakterizovaný ako kvalitatívny predel v komunikácii medzi štátnou správou a občanmi, ako nástroj k prehlbovaniu demokracie a k presadzovaniu ľudských práv a slobôd. Dohovor podpísalo priamo na konferencii 35 štátov a Európske spoločenstvo a následne aj ďalšie 4 štáty. Platnosť nadobudol 30. októbra 2001 a Európske spoločenstvo ho schválilo 17. februára 2005.
Národná rada SR vyslovila súhlas s dohovorom uznesením č. 1840 z 23. septembra 2005. Listina o pristúpení Slovenskej republiky k Aarhuskému dohovoru bola uložená u depozitára (generálny tajomník Organizácie Spojených národov) 5. decembra 2005. Platnosť pre Slovenskú republiku nadobudol 90. deň po dátume uloženia listiny o pristúpení 5. marca 2006 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 43/2006 Z.z. o prijatí Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia).


Aarhuský dohovor pozostáva z troch základných pilierov:

Prvý pilier Aarhuského dohovoru deklaruje právo verejnosti na prístup k informáciám o životnom prostredí. V súvislosti s prvým pilierom Aarhuského dohovoru bola vydaná smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí.
V máji roku 2000 NR SR prijala zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, ktorý kodifikuje právo občanov na prístup k informáciám.
V marci roku 2004 bol prijatý zákon č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. júla 2004. Predmetom právnej úpravy tohto zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/4/ES.

Druhý pilier Aarhuského dohovoru je o účasti verejnosti na rozhodovacom procese.
Účasť verejnosti na rozhodovacom procese je upravená smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/35/ES.
V slovenskom právnom systéme bola smernica transponovaná do zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov a tiež do zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v znení neskorších predpisov.

Tretí pilier Aarhuského dohovoru sa týka prístupu k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a vytvára garancie pre každého, koho environmentálne práva boli porušené, aby mal možnosť spravodlivého posúdenia nezávislými orgánmi /napr. súdmi/. V slovenskom vnútroštátnom práve prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia bližšie upravujú najmä tieto právne predpisy:

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavných zákonov č. 244/1998 Z.z., č. 9/1999 Z.z., č.90/2001 Z.z., č. 140/2004 Z.z., č.323/2004 Z.z., 463/2005 Z.z., č. 92/2006 Z.z., č. 210/2006 Z.z., č.100/2010 Z.z., č. 356/2011 Z.z., č. 232/2012 Z.z., č. 161/2014 Z.z., č. 306/2014 Z.z., č. 427/2015 Z.z., č. 44/2017 Z.z., č. 71/2017 Z.z. a č. 137/2017 Z.z. (čl.44 a čl. 45)

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok

Národným kontaktným bodom pre Aarhuský dohovor (National Focal Point to the Aarhus Convention) je pracovník Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:

 

Mgr. Peter Krivošík, ,

 

 

Súčasťou Aarhuského dohovoru je Protokol o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok (PRTRs) - prvý medzinárodný nástroj, ktorého cieľom je umožniť prístup verejnosti k informáciám prostredníctvom založenia koherentných národných registrov. Vstúpenie Protokolu PRTRs do platnosti v októbri 2009 bolo významným krokom. Slovenská republika prístúpila ako jedna z prvých zmluvných strán Aarhuského dohovoru k Protokolu PRTR dňa 1. 4. 2008. Prvé zasadnutie zmluvných strán Protokolu o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok (PRTR MOPP-1) sa konalo v Ženeve, v Paláci národov, v dňoch 20. - 22. 4. 2010.

Národným kontaktným bodom pre Protokol PRTR (National Focal Point to the PRTR Protocol) sú odborné pracovníčky rezortných organizácií Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) a Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ):
Ing. Blanka Kapustová, PhD., SAŽP,
Ing. Daniela Ďurkovičová, SHMÚ,

Významné dátumy Protokolu PRTR:

20. - 22. apríl 2010 Prvé zasadnutie zmluvných strán Protokolu o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok, Ženeva (Švajčiarsko)

3. – 4. júl 2014 Druhé zasadnutie zmluvných strán Protokolu o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok, Maastricht (Holandsko)

15. september 2017 Tretie zasadnutie zmluvných strán Protokolu o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok, Budva (Čierna Hora)

Informácia k Protokolu PRTR:

Oficiálna stránka Protokolu PRTR, na ktorej nájdete všetky dôležité, potrebné a aktuálne informácie v oficiálnych jazykoch OSN (t.j. jazyk anglický, francúzsky a ruský) http://www.unece.org/env/pp/welcome.html

Povinnosťou zmluvných strán Protokolu PRTR je príprava národnej správy o implementácii jednotlivých ustanovení protokolu vo vnútroštátnom právnom systéme. Národné správy sú predkladané na zasadnutiach zmluvných strán protokolu (PRTR MOPP).

Prvá národná správa o implementácii Protokolu PRTR za Slovenskú republiku bola pripravená v roku 2014 k 2. zasadnutiu zmluvných strán Protokolu PRTR (Maastricht, Holandsko, 3. - 4.7.2014).

V súčasnosti do Vašej pozornosti dávame Druhú národnú implementačnú správu Protokolu PRTR v slovenskej a anglickej jazykovej verzii, ktorá bola predložená na 3. zasadnutí zmluvných strán Protokolu PRTR v Budve (Čierna Hora).

 

Na 2. zasadnutí zmluvných strán Aarhuského dohovoru, ktoré sa konalo 25. – 27. mája 2005 v Alma-Ate (Kazachstan), sa dospelo k dohode o zmenách a doplneniach Aarhuského dohovoru. Zmeny a doplnenia týkajúce sa GMO, schválila Rada EÚ rozhodnutím č. 2006/957/ES 18. decembra 2006. SR ratifikovala dodatok o GMO dňa 1. 4. 2008. Dodatok zatiaľ nie je v platnosti, nakoľko ho ratifikovalo len 29 zmluvných strán. Zmeny a doplnenia, ktoré vyplývajú z rozhodnutia Rady sú zapracované do zákona č. 100/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z.z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

Významné dátumy Aarhuského dohovoru:

 

 

Informácia k Aarhuskému dohovoru:
Oficiálna stránka Aarhuského dohovoru, na ktorej nájdete všetky dôležité, potrebné a aktuálne informácie v oficiálnych jazykoch OSN (t.j. jazyk anglický, francúzsky a ruský) http://www.unece.org/env/pp/welcome.html

Do pozornosti dávame aj oficiálnu stránku Aarhuského dohovoru, na ktorej nájdete všetky dôležité publikácie http://www.unece.org/environmental-policy/conventions/public-participation/aarhus-convention/key-guidance-material.html

Povinnosťou zmluvných strán Aarhuského dohovoru je príprava národnej správy o implementácii ustanovení jednotlivých článkov dohovoru vo vnútroštátnom právnom systéme. Národné správy sú predkladané na zasadnutiach zmluvných strán Aarhuského dohovoru (MOP).

Prvá národná správa o implementácii Aarhuského dohovoru za Slovenskú republiku bola pripravená v roku 2008 k 3. zasadnutiu zmluvných strán Aarhuského dohovoru (Riga, Lotyšsko).

Druhá národná správa o implementácii Aarhuského dohovoru za Slovenskú republiku bola pripravená v roku 2011 k 4. zasadnutiu zmluvných strán Aarhuského dohovoru (Kišiňov, Moldavsko).

Tretia národná správa o implementácii Aarhuského dohovoru za Slovenskú republiku bola pripravená v roku 2014 k 5. zasadnutiu zmluvných strán Dohovoru (Maastricht, Holandsko).

 

V súčasnosti do Vašej pozornosti dávame Štvrtú národnú implementačnú správu Aarhuského dohovoru v slovenskej a anglickej jazykovej verzii spolu s vyhodnotením jej pripomienkového konania, ktorá bola predložená na 6. zasadnutí zmluvných strán Aarhuského dohovoru v Budve (Čierna Hora).

 


 

 

Oznámenie Komisie o prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia
Dňa 28. apríla 2017 Európska komisia prijala Oznámenie o prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia s cieľom podrobne vysvetliť postoj Európskeho súdneho dvora k tomu, ako majú vnútroštátni sudcovia riešiť právne problémy vznesené zástupcami verejnosti voči rozhodnutiam, úkonom alebo opomenutiam subjektov verejného sektora členských štátov, ktoré majú vplyv na životné prostredie.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.275.01.0001.01.SLK&toc=OJ:C:2017:275:TOC

Príručka občana o prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia
Príručku občana vypracovalo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre životné prostredie. Pomocou odpovedí na „často kladené otázky“ príručka uvádza súhrn hlavných informácií, nálezov a myšlienok obsiahnutých v Oznámení Komisie. Podrobnejšie vysvetlenia je možné nájsť v samotnom oznámení, preto sa v texte príručky uvádzajú krížové odkazy na oznámenie.
http://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/guide/ENV-18-004_guide_SK_web.pdf

Informačný list o prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/accesstojustice/sk.pdf

 


Dokumenty

 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže