hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

V. Ferencz: Odkanalizovanie obce Mad pomôže chrániť vody Žitného ostrova

Za účasti štátneho tajomníka rezortu životného prostredia Vojtecha Ferencza odovzdali v obci Mad do užívania nový vodovod a kanalizáciu. Všetkých päťsto obyvateľov tak získalo spoľahlivú, kvalitnú dodávku pitnej vody a vzácne vody Žitného ostrova ochranu pred znečisťovaním splaškami.

Doposiaľ mali obyvatelia Madu prístup k vode len z individuálnych studní. Odpadové vody zachytávali v žumpách, resp. v septikoch, ktoré však väčšinou netesnili a neustále hrozilo unikanie splaškových odpadových vôd do podzemia a následná kontaminácia podzemných i povrchových vôd. Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v obci umožnilo zamedziť nekontrolovateľné vypúšťanie splaškových vôd. Eliminovalo sa tak riziko kontaminácie podzemných a povrchových vôd na území významnej chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov,“ povedal Vojtech Ferencz na slávnostnom odovzdávaní diela.
Po ukončení projektu má obec dobudovaný vodovodný systém. Zásobovanie pitnou vodou je zabezpečované z Dunajskej Stredy, ktorá je obklopená s veľkokapacitnými zdrojmi pitnej vody. Výstavbou kanalizácie a tým i odvedením odpadových vôd z obce sa dosiahla predovšetkým zvýšená ochrana a zlepšenie stavu prírodných zdrojov vôd, vodných ekosystémov, komplexné riešenie ekologických a vodohospodárskych záujmov. Dielo bude mať pozitívny vplyv na zdravie ľudí a rozvoj obecnej infraštruktúry s samotnej obce. Jeho celkové náklady predstavovali 2,7 milióna eur, z toho vyše 2,5 milióna zaplatili zdroje Európskej únie a štátny rozpočet.

Odbor komunikácie MŽP SR