hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach CBAM

ilustračný obrázok

Na základe nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2023/956 z 10. mája 2023, ktorým sa zriaďuje mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (Carbon border adjustment mechanism - „CBAM“) budú mať dovozcovia a  nepriami colní zástupcovia povinnosť k 31. januáru 2024 predložiť Európskej komisii správu o dovoze tovarov CBAM do SR za posledný štvrťrok 2023 a o viazaných emisiách v tomto tovare. Tovar CBAM je tovar uvedený v prílohe I k nariadeniu CBAM č. 2023/956 podľa kódu KN , ktorý má pôvod v tretej krajine, za predpokladu, že tento tovar alebo spracované výrobky, ktoré sú výsledkom aktívneho zušľachťovacieho styku tohto tovaru, sú dovezené na colné územie EÚ. Mechanizmus CBAM pokrýva nasledujúce skupiny tovarov:cement, železo a oceľ, hliník, hnojivá, elektrina, vodík.

Príslušným orgánom pre CBAM na Slovensku je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. MŽP SR úzko spolupracuje s Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, ktoré v pravidelných intervaloch informuje dovozcov a nepriamych colných zástupcov o ich povinnostiach vyplývajúcich z legislatívy EÚ v súvislosti s CBAM a tiež zasiela údaje o množstve dovezených tovarov CBAM Európskej komisii.
Európska komisia vytvorila informačný systém tzv. prechodný register CBAM. Plne funkčným sa stane 1. januára 2024. MŽP SR udeľuje povolenie na prístup do prechodného registra CBAM dovozcom a nepriamym colným zástupcom usadeným v SR na základe žiadosti zaslanej elektronickou cestou na adresu . Termín na podanie žiadosti je predĺžený do 21. 12. 2023.

Zaregistrovanie subjektov je potrebné zrealizovať do 31. 12. 2023. Viac informácií spolu s postupom registrácie a  žiadosťou je možné nájsť na stránke MŽP SR https://www.minzp.sk/klima/cbam/. Informácie sú dostupné aj na portáli finančnej správy https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/dovoz/uhlikove-clo.