Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Aglomerácia Diviaky nad Nitricou, Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou - Kanalizácia a ČOV

25.03.2019

Navrhovaná činnosť podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon):

Informácia pre verejnosť

Projektová dokumentácia: časť 1, časť 2, časť 3, časť 4

Odborné stanovisko

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže