Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zákazka s nízkou hodnotou - Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky: Mobilný operátor