Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia podporí výmenu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách

Od 29. októbra sa v rámci novo vyhlásenej výzvy vytvára možnosť žiadať o poskytnutie prostriedkov z Operačného programu Kvalita životného prostredia na financovanie náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné s výnimkou zariadení spaľujúcich obnoviteľné zdroje energie.

Alokácia predmetnej výzvy je 30 mil. EUR z Kohézneho fondu a spolu so zdrojmi spolufinancovania zo štátneho rozpočtu predstavuje cca 33,5 mil. EUR. Do kategórie oprávnených žiadateľov patria subjekty ústrednej správy a územnej samosprávy.

Oprávnené aktivity sú zamerané na:

  1. náhradu spaľovacích zriadení za nízkoemisné a energeticky účinnejšie spaľovacie zariadenia, ktoré zahŕňajú zmenu palivovej základne na nízkoemisné palivo s výnimkou biomasy a iných obnoviteľných zdrojov,
  2. modernizáciu vykurovacích systémov výlučne ako súčasť náhrady spaľovacieho zariadenia

 

Podmienky:

  • Projekt musí obsahovať SMART prvky inteligentného vykurovania (zónová regulácia vykurovania, režimy vykurovania, ovládanie prostredníctvom vzdialených prístupov na internet).
  • Podporené budú len projekty náhrady spaľovacích zariadení ako zdrojov znečisťovania ovzdušia, a to v takých prípadoch, kedy nie je z hľadiska energetickej efektívnosti relevantné realizovať aj iné opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti budov, pričom energetická efektívnosť je definovaná v zákone o energetickej efektívnosti.
  • Verejná budova musí byť na národnej alebo lokálnej úrovni preukázateľne využívaná verejnou správou na poskytovanie verejných služieb nehospodárskeho charakteru a realizáciou projektu nedôjde k zmene charakteru vyžitia budovy, ktorý bude zachovaný počas obdobia udržateľnosti projektu.
  • Verejná budova je budova vo vlastníctve alebo v správe žiadateľa, ktorý je oprávnený v zmysle podmienok tejto výzvy, t.j. je subjektom verejnej správy.
  • Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky. 
  • V prípade projektov zmeny palivovej základne prostredníctvom prechodu z uhlia na zemný plyn sú oprávneným územím výlučne oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia ako sú definované v zákone o ovzduší.

 

Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude dostupné na webovom sídlewww.op-kzp.sk.