Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Databáza projektových zámerov a hľadanie partnerov do projektov (Partner Search)

V súvislosti s otvorením 3. výzvy na predkladanie projektov v rámci programu STREDNÁ EURÓPA si dovoľujeme upriamiť Vašu pozornosť na databázu projektových zámerov a tzv. Partner Search, ktorú nájdete na oficiálnej stránke programu http://www.central2013.eu/central-projects.html?PHPSESSID=4a800320f2d9acf3b0452791f91a5c15  v sekcii „Project Ideas“. Na stránke programu STREDNÁ EURÓPA je možné hľadať, ako aj umiestňovať projektové zámery a oslovovať tak potenciálnych partnerov pre Váš projekt. V prípade záujmu o účasť v konkrétnom projekte, prípadne záujmu o ďalšie informácie môžete kontaktovať priamo vlastníka projektovej idey.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže