Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Programové obdobie 2007-2013

Národný strategický referenčný rámec SR na PO 2007-2013

V programovom období 2007 – 2013  mala Slovenská republika možnosť využívať zdroje z fondov EÚ v priebehu celého jeho trvania, a to na základe dokumentu Národný strategický referenčný rámec SR na roky 2007 – 2013 (NSRR). Tento strategický dokument bol vypracovaný v súlade nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a následne bol schválený vládou SR dňa 6. decembra 2006 a Európskou komisiou dňa 17. augusta 2007.

Politika súdržnosti, čiže kohézna politika EÚ, sa v programovom období 2007 – 2013 realizovala prostredníctvom koncentrácie príspevkov z fondov na tri hlavné ciele: Konvergenciu, Regionálnu konkurencieschopnosť a zamestnanosť a Európsku teritoriálnu spoluprácu. V súlade s nariadeniami obsahovala NSRR SR len prvé dva ciele:

Cieľ Konvergencia

V cieli Konvergencia bola finančná podporu z fondov ERDF a ESF prioritne sústredená na regióny, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa za tri posledné roky pred prijatím nových nariadení nedosiahol 75% priemeru krajín rozšírenej EÚ. V prípade Slovenska je to celé jeho územie s výnimkou Bratislavského kraja.

Pri financovaní z Kohézneho fondu cieľ Konvergencia boli pokryté členské štáty, ktorých hrubý národný dôchodok za tri posledné roky pred prijatím nariadení nedosiahol 90% priemeru krajín rozšírenej EÚ a ktoré mali konvergenčný program. Tieto kritériá Slovensko splnilo celým svojím územím.

Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

Na čerpanie podpory v cieli Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť boli oprávnené oblasti, ktoré nespadajú do cieľa Konvergencia – čo v prípade Slovenska je Bratislavský kraj. Cieľ sa zameriaval na posilnenie konkurencieschopnosti a atraktivity regiónu Bratislavského kraja cestou predvídania hospodárskych a sociálnych zmien a podporenia inovácií, spoločnosti založenej na vedomostiach, cestou podnikateľského ducha, ochrany životného prostredia a prevencie pred rizikami, podporou adaptability pracovníkov a podnikov a rozvojom trhov práce, orientovaných na sociálne začleňovanie.

Strategický cieľ na roky 2007 – 2013 bol formulovaný v NSRR ako „Výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanosť pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja“. 

Na základe východísk stratégie a v nadväznosti na vytýčený strategický cieľ SR bola stratégia NSRR postavená na troch strategických prioritách a ich troch cieľoch:

Strategická priorita

Cieľ strategickej priority

1. Infraštruktúra a regionálna dostupnosť

Zvýšenie hustoty vybavenia regiónov infraštruktúrou a zvýšenie efektívnosti s ňou súvisiacich verejných služieb

2. Vedomostná ekonomika

Rozvoj zdrojov trvalo udržateľného ekonomického rastu a zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu a služieb

3. Ľudské zdroje

Zvýšenie zamestnanosti, rast kvality pracovnej sily pre potreby vedomostnej ekonomiky a zvýšenie sociálnej inklúzie rizikových skupín

Stratégia NSRR zároveň zadefinovala horizontálne priority (HP), ktoré vplývali na ciele NSRR v štyroch oblastiach. Zmyslom každej z horizontálnych priorít bolo zabezpečiť dosiahnutie pre ňu definovaného cieľa, ktorý sa týka viacerých priorít NSRR. Horizontálne priority boli podľa svojho charakteru uplatnené v relevantných operačných programoch nasledovne:

Horizontálna priorita

Cieľ horizontálnej priority

Uplatnenie horizontálnej priority

A. marginalizované rómske komunity

Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok

komplexný prístup (integrácia projektov z  viacerých OP)

B. rovnosť príležitostí

Zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diskriminácie

princíp uplatňovaný pri každom projekte

C. trvalo udržateľný rozvoj

Zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a  sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu

princíp na úrovni strategického cieľa NSRR

D. informačná spoločnosť

integrovaný prístup (interoperabilita informačných systémov verejnej správy a zavádzanie e-služieb v operačných programoch

Stratégia, priority a ciele NSRR boli implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ:

6 operačných programov pre cieľ Konvergencia, z toho:

- 4 operačné programy spolufinancované z ERDF, pokrývajúce celú SR okrem Bratislavského kraja (Regionálny operačný program, OP Informatizácia spoločnosti, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Zdravotníctvo);

- 2 operačné programy spolufinancované z ERDF a KF, pokrývajúce celú SR vrátane Bratislavského kraja (OP Doprava a OP Životné prostredie);

3 operačné programy spoločné pre obidva ciele – cieľ Konvergencia aj cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť , t.j. pokrývajúce celú SR vrátane Bratislavského kraja, z toho:

 

  1. spolufinancovaný z ERDF (OP Výskum a vývoj) a
  2. spolufinancované z ESF (OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP Vzdelávanie)

 

NA STIAHNUTIE: