[verzia stránky pre slabo vidiacich] Prejsť na grafickú verziu

Nachádzate sa tu:  Menu  > Úradná tabuľa


Začiatok stránky, titulka:

Úradná tabuľa

Aktualizované: 09.05.2019

7815/2019-6.3

21.05.2019 Žiadosť o povolenie výnimky z územnej ochrany

OU-MT-OSZP-2019/9425

21.05.2019 Vykonanie technických opatrení zabraňujúcich usmrcovaniu vtákov na elektrickom vedení v k. ú. Turčianske Kľačany.
Možnosť prihlásenia sa do konania končí 28. 05. 2019.
Prihlásenie je možné na OÚ Martin, OSŽP alebo na e-mailovú adresu milan.mucha@minv.sk

OU-PO-OSZP1-2019/027539/KM

20.05.2019 Žiadosť o povolenie územnej výnimky zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-BB-OSZP1-2019/019478-Ku

17.05.2019 Súhlas

7757/2019-6.3

17.05.2019 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

OU-LM-OSZP-2019/06749-Pa

17.05.2019 Žiadosť Mgr. art. Kristíny Tormovej, Bratislava o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona na výrub 15 ks drevín (smrek obyčajný) rastúcich na parcele č.KN-C 10587/1 (KN-E 10587/1), druh pozemku trvalé trávne porasty v k.ú. Pribylina, extravilán obce Pribylina, vo vlastnom území Tatranského národného parku, kde platí tretí stupeň územnej ochrany podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp.

OU-RK-OSZP-2019/006030-002

16.05.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o súhlas na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie 160 ks hospodárskych zvierat (ovce, kozy) na voľných ležoviskách, umiestnenie košiara, zariadenia na ich ochranu v k.ú. Ružomberok, v lokalitách Trlenská dolina, Černová - Zrázy (v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra).

Žiadateľ : Jozef Badánik - SHR, Podhora 1286/13, Ružomberok

Potvrdenie záujmu byť účastníkom správneho konania je možné zaslať na adresu : Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dončova 11, Ružomberok alebo elektronicky na adresu : vojtech.olos@minv.sk

OU-BB-OSZP1-2019/019218-Ko

16.05.2019 Žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu

7745/2019-6.3

16.05.2019 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

OU-RS-OSZP-2019/011463

16.05.2019 Žiadosť Boženy Jánošíkovej, Bottovo č.9, 980 41 o udelenie súhlasu na výrub náletových drevín druhu agát biely /Robinia pseudoacacia/ na parcele EKN č.282 orná pôda v k.ú. Bottovo z dôvodu, že predmetné stromy predstavujú v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok hrozbu vzniku škody na majetku v jeho bezprostrednej blízkosti, ohrozenie zdravia a života ľudí, nakoľko stromy majú zlý zdravotný stav (z 2/3 sú suché, s dutinami, s droliacim sa drevom a kôrou), hrozí nebezpečenstvo lámania konárov a pádu konárov prípadne vyvrátenie celých stromov na pozemok (zničenie náhrobných kameňov).

OU-BS-OSZP-2019/000751

16.05.2019 Žiadosť o výrub drevín na pozemku parcelné číslo C KN 2533/1 (Pánsky cintorín za Piargskou Bránou), v zastavanom území mesta, k. ú. Banská Štiavnica. KPÚ Banská Bystrica vydal súhlasné stanovisko. Ide o výrub 3 ks borovica hladká, 3 ks tuja riasnatá a 1 ks smrek obyčajný. Výrub je odôvodnený poškodzovaním pamätných hrobových miest.

OU-ZA-OSZP1-2019/024589/Bra

16.05.2019 Žiadosť o povolenie verejného športového a turistického podujatia Malofatranská stovka na obdobie 2019 - 2023.

Žiadateľ: Občianske združenie Slovak Ultra Trail, Nejedlého 41, Bratislava 42, 841 02

OU-ZA-OSZP1-2019/024591/Bra

16.05.2019 Žiadosť o povolenie k vstupom do chránených území za účelom základného výskumu

Žiadateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie, Ilkovičova 6, Bratislava 4, 842 15

OU-BB-OSZP1-2019/019062-Ku

15.05.2019 Súhlas a výnimka

OU-SA-OSZP/2019/004706-2

15.05.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 1 ks Jaseň - Mesto Šaľa

Nová web stránka

15.05.2019 Číslo konania : OU-RK-OSZP-2019/005954

Predmet konania : Vydanie súhlasu podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na pasenie hospodárskych zvierat v chránenom území.

Kataster : Ružomberok, Ludrová, Liptovská Štiavnica

Žiadateľ : Poľnohospodárske družstvo Ludrová

2019/019528/Pt

15.05.2019 Žiadosť Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, 92101 Piešťany o vydanie povolenia na vykonanie protipovodňového výcviku, ktorý sa plánuje uskutočniť v dňoch 1.-3. júla 2019, v čase od 7:00 do 15:00 hodiny na vodnom toku Váh – časť Horná Streda (Na kazetách) až Piešťany a aj na vodnej nádrži Sĺňava resp. o povolenie príslušných výnimiek a vydanie súhlasov podľa ustanovení § 15 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, nakoľko sa jedná o Chránený areál Sĺňava, kde platí 4. stupeň ochrany.

OU-ZA-OSZP1-2019/024170/Drn

15.05.2019 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone.

OU-BB-OSZP1-2019/019071-Ko

14.05.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu

7195/2019-6.3

14.05.2019 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej a územnej ochrany

OU-BB-OSZP1-2019/018915-Ko

14.05.2019 Žiadosť o povolenie výnimky

OU-RK-OSZP-2019/005920-002

14.05.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti 1.Ružomberskej lyžiarskej, a.s. Bratislava o súhlas na realizáciu dočasného (od 15.5.2019 do 30.6.2019) prenosného oplotenia staveniska vodnej stavby "SKIPARK Ružomberok, Zjazdovka Žľabiny a dojazdový areál Hrabovo - SO A05 Prekrytie potoka" v k.ú. Ružomberok, na pozemku parc.č.C-KN 14524/1 (ochranné pásmo Národného parku Veľká Fatra).

Potvrdenie záujmu byť účastníkom správneho konania je možné zaslať písomne na adresu : Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dončova 11, Ružomberok alebo elektronicky na adresu : vojtech.olos@minv.sk

2019/019272/Pt

14.05.2019 Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení LiV-EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava o povolenie potrebných výnimiek podľa § 16 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s realizovaním stavby „TA Lošonec VN 217, Odbočka Chemika VNK, VNV“, ktorá sa plánuje realizovať popri cestnej komunikácii smerujúcej od vodnej nádrže Horné Orešany k obci Lošonec. Navrhovaná činnosť zasahuje aj do Prírodnej rezervácie (PR) Lošonský háj, kde platí 5.stupeň územnej ochrany.

OU-BS-OSZP-2019/000712

13.05.2019 Výrub drevín

2019/018685/Pt

10.05.2019 Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava o povolenie výnimky podľa § 13 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vjazd a státie motorových vozidiel v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, kde platí 2. stupeň ochrany, z dôvodu rekonštrukcie 110 kV vzdušnej linky Smolenice – Jablonica.

2019/018714/Ma

07.05.2019 Žiadosť spoločnosti Ateliér DV s.r.o., Hornopotočná 20, 917 00 Trnava o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k stavbe „Pamiatková obnova kaštieľa a parku vo Voderadoch“, nakoľko uvedená stavba je súčasťou Chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) Úľanská mokraď.

Právne služby

02.05.2019 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK k zákazke s nízkou hodnotou podľa § 117 a prílohy č. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: „Právne služby“
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11] 

Koniec obsahu.


MENU:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.