[verzia stránky pre slabo vidiacich] Prejsť na grafickú verziu

Nachádzate sa tu:  Menu  > Úradná tabuľa


Začiatok stránky, titulka:

Úradná tabuľa

Aktualizované: 05.10.2018

OU-LM-OSZP-2019/01393-Pa

21.01.2019 Zabezpečenie ochrany hniezdnej lokality orla skalného (Aquila chrysaetos) v lesných porastoch v LHC Liptovský Mikuláš, Liptovský Trnovec, ktorých obhospodarovateľom je Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov Liptovský Trnovec, Liptovský Trnovec 174, 031 01 Liptovský Mikuláš.

OU-LM-OSZP-2019/01483-Pa

21.01.2019 Zabezpečenie ochrany hniezdnej lokality orla skalného (Aquila chrysaetos) v lesných porastoch v LHC Liptovský Mikuláš, k. ú Babky, ktorých obhospodarovateľom je Pozemkové spoločenstvo Babky, Pavlova Ves, 032 21 Bobrovec.

OU-LM-OSZP-2019/01535-Pa

21.01.2019 Zabezpečenie ochrany hniezdnej lokality orla krikľavého (Aquila pomarina) v lesných porastoch v LHC Liptovský Mikuláš, k. ú Beňušovce, ktorých obhospodarovateľom je Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbárnikov Beňušovce, Liptovský Trnovec, 031 01 Liptovský Mikuláš.

OU-RS-OSZP-2019/004912

21.01.2019 Žiadosť Zoltána Czeneho, Sabová 4, 979 01 Rimavská Sobota o udelenie súhlasu na výrub náletových drevín na parcelách KNC č.2861 druh pozemku orná pôda, 3020 druh pozemku orná pôda, 3022 druh pozemku trvalý trávny porast, 3023 druh pozemku ostatná plocha, 3024 druh pozemku ostatná plocha, 3025 druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Petrovce z dôvodu čistenia pasienkov a lúk od náletových drevín /prevažne do obvodu 40 cm vo výške 130 cm nad zemou/, pozemky sú zarastené náletovými drevinami a nie je možné ich obhospodarovať ako TTP, lúku.

OU-BB-OSZP1-2019/007862-Ko

21.01.2019 Vydanie súhlasu a povolenie výnimky

OU-SA-OSZP/2019/002042-2

21.01.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - KLARTEC spol. s.r.o.

OU-SA-OSZP/2019/002039-2

21.01.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 1 ks Tuja - Mesto Šaľa

OU-SA-OSZP/2019/001996-2

18.01.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 3 ks Javor - Mesto Šaľa

OU-SA-OSZP/2019/001998-2

18.01.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 3 ks Lipa malolistá - Obec Tešedíkovo

OU-NR-OSZP1-2019/012190

18.01.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výskum chrobákov ( Coleoptera ) v CHKO Dunajské luhy - Vladimír Vyhnálek, ČR

OU-TO-OSZP-2019/001282

18.01.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 3 ks Breza, 1 ks lipa, 1 ks Smrek opadavý, 3 ks Smrek - Obec Belince

OU-PO-OSZP1-2019/007714/SJ

17.01.2019 Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa príslušných ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-DT-OSZP-2019/000127/JAG

17.01.2019 Martin Melich, bytom Jilemnického č. 990/5, 962 12 Detva, žiada o udelenie súhlasu, na výrub stromov rastúcich mimo lesa, na pozemku parc. KN-C č. 8933/3 (TTP) v CHKO Poľana, v k. ú. Detva

OU-NR-OSZP1-2019/012039

17.01.2019 Vydanie odborného stanoviska či predložený projekt „PE_Súlovce" je alebo nie je predmetom posudzovania podľa EIA - Západoslovenská distribučná, a.s.,

4501/2019-6.3

16.01.2019 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia

OU-LM-OSZP-2019/1374-CEN

16.01.2019 Súhlas pre UTGARDAR občianske združenie, na organizovanie verejného kultúrneho podujatia " UTGARD- Festival včasného stredoveku" na parcele č. 2676/30, k.ú. Partizánska Ľupča, v termíne 29.06.2019-30.06.2019, na území ochranného pásma NAPANTu

4498/2019-6.3

16.01.2019 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

4497/2019-6.3

16.01.2019 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

4496/2019-6.3

16.01.2019 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

OU-TO-OSZP-2019/001144

15.01.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 4 ks Vŕba, 2 ks topoľ, 37 ks náletové dreviny - k.ú. Topoľčany, k.ú. Nemčice

OU-PO-OSZP1-2019/003639/SA

16.01.2019 Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v súvislosti s hudobno - kultúrnym podujatím v Tatranskom národnom parku.

OU-BB-OSZP1-2019/007291-MP

16.01.2019 povolenie výnimky

OU-NR-OSZP1-2019/011617

15.01.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výskum chrobákov ( Coleoptera) a brdoch ( Heteroptera ) v 2,3, 4 a 5 stupni ochrany v chránených územiach Nitrianskeho kraja - Jozef Cunev a Jaroslav Kúdela

OU-RA-OSZP-2019/000152

15.01.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 14 ods.2 písm. c) a § 13 ods.2 písm. h) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na aplikáciu chemických látok pri lesohospodárskej činnosti pre žiadateľa LE SY SR, š. p., Odštepný závod Revúca.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10] 

Koniec obsahu.


MENU:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.