Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/029992/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 7b ods. 1 zákona č. 543/2002 na výsadbu rýchlorastúcich drevín v k. ú. Turie. Žiadateľ: Milan Chupáň, Turie 162, 013 12 Turie.