Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/026552/Roj

Žiadosť o stanovisko v zmysle § 28 k lesnej ceste Prierastlé - D. Borišov. Zámer výstavby lesnej cesty kategórie 2L-5,0/30  v k. ú. Necpaly v dĺžke 1,4 km. Lesná cesta bude využívaná na sprístupnenie a prepojenie lesných komplexov so sieťou existujúcich pozemných komunikácií, pre prípadné zásahy vozidiel hasičského a záchranného zboru a zdravotníkov, na dopravu dreva z lesa, na dopravu osôb a materiálu v súvislosti s hospodárením v lese.  

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže