Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2018/020489/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z. z., na vykonanie výskumu v NPR Kotlov žľab. Žiadateľ: TU Zvolen, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže