Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/039579/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v § 16 zákona č. 543/2002 Z.z. z dôvodu spracovania kalamitnej drevnej hmoty v NPR Choč. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Jasenová, Jasenová č. 19, 026 01 Jasenová.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže