Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/035386/Kr

Žiadateľ: Lesy SR, š.p., OZ Žilina, Námestie M.R.Štefánika 1, 011 45 Žilina

Žiadosť: vo veci vydania odborného stanoviska podľa § 28 ods.4 zákona č.543/2002 Z.z. k stavbe približovacia linka v lokalite  " Húkadlo", JPRL č.246,247, parcela C-KN č.1294 v k.ú. Blatnica,okres Martin na území NP Veľká Fatra.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže