Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/030532/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na zásah do vodného toku z dôvou opravy (výdrevy) na toku Štiavnica po povodni. Žiadateľ: UPS Hybe, Hybe 519, 032 31

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže