Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/026454/Drn

žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona na vykonanie geologických prác v území NAPANT. Žiadateľ: Urbár a komposesorát PS Iľanovo, Iľanovská 54/53, 031 01 Liptovský Mikuláš - Iľanovo.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže