Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/026127/Kr

Žiadateľ: Lesy SR, š.p.OZ Žilina

Žiadosť: Povolenie výnimky na spracovanie podkôrníkovej kalamity v NPR Tlstá a PR Biela Skala s 5.stupňom ochrany podľa zákona č.543/2002 Z.z.  (územie NP Veľká Fatra)

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže