Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/025416/Drn

Žiadosť o povolenie výskumnej činnosti v Západných Tatrách pre diplomovú prácu. Žiadateľ: Tereza Dlabáčková, študent Karlovej univerzity, U Pekarky 1888/12, Praha 8 - Libeň, 180 00

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže