Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/018244/Drn

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. 2013/945-11/Drn zo dňa 10. 04. 2013 vydané vtedajším Obvodným úradom životného prostredia Žilina. Žiadateľ: Cestné stavby Liptovský Mikuláš, ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže