Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/018129/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v súvislosti s organizovaním kultúrno-spoločenskej akcie "východ slnka - otvorenie lezeckej sezóny", ktoré sa bude konať v dňoch 28. - 30. apríla 2017, v Kempingu Slnečné skaly pri Poluvsí.

Žiadateľ: Občianske združenie Slnko na SKALÁCH, Ulica 1. mája 895/20, 010 01  Žilina

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže