Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/016575/Drn

Žiadosť udelenie výnimky a vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. na výrub drevín a umiestnenie stavby "Bešeňová - Váh, oprava pravého brehu" v území vodného toku Váh, kde platí 4. stupeň ochrany prírody a krajiny. Žiadateľ: SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu, ul. J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže