Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/016139/Kr

Žiadateľ: detská a mládežnícka organizácia TAHAMATAM, Pribišova 23, 841 05 Bratislava

Žiadosť vo veci povolenia organizovať detský letný tábor v k.ú. Mošovce, okres Turčianske Teplice, termíne 01.07.-15.08.2017 a povolenie na vjazd vozidiel

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže