Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/014127/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., na organizovanie športového podujatia Marosana Chinese Downhill v stredisku Jasná v Demänovskej doline. Žiadateľ: Berger.bros s.r.o., Budyšínska 20, 831 03 Bratislava.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže