Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/007539/Kr

Žiadateľ: Oto Rajniak ml.,Lazky 484, 038 04 Bystrička

žiadosť vo veci vydania odborného stanoviska podľa §28 ods.4 zákona č.543/2002 Z.z k zámeru výstavby rekreačnej chaty na parcele č.943/75 v k.ú. Bystrička,okres Martin

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže