Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/006283/Drn

Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z.z. v súvislosti s povolením aplikácie chemických prípravkov na ochranu lesa a pestovateľskú činnosť na území NP Veľká Fatra a NP Nízke Tatry. Žiadateľ: Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok, Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže