Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/006136/Kr

Žiadateľ: Mgr. Tomáš Hulík, Pavla Horova 11, 841 07 Bratislava

Žiadosť vo veci predĺženia platnosti rozhodnutia bývalého obvodného úradu životného prostredia Žilina č.2013/452/Kr zo dňa 19.02.2013 ( výskum -monitoring rysa ostrovida  a mačky divej v Ľubochnianskej doline na území NP veľká Fatra).

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže