Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/049075/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 k organizovaniu športového podujatia "Poludnica Run" v NP Nízke Tatry. Žiadateľ: Adrián Kašniar, E. Š. Martinčekovej 4506/4, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže