Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/046028/Kr

Žiadateľ: Obec Ľubochňa

Žiadosť: vo veci vydania súhlasu na výrub dvoch chránených stromov  zo skupiny CHS Lipová alej v k.ú. Ľubochňa z dôvodu zlého zdravotného stavu (drevokazné huby).