Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/045211/Drn

Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. k projektu MVE Račková v k. ú. Jamník. Žiadateľ: Oliver Zuskin, WSE s.r.o., ČSA 383, 033 01 Liptovský Hrádok

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže