Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/039148/Kr

Žiadateľ: Juraj Fabián, Krčméryho 146/30, 038 21 Mošovce

Žiadosť o povolenie na organizovanie športovo-kynologického podujatia "Preteky psích záprahov na vozíkoch v Mošovciach" a povolenie na vjazd a státie s motorovou štvorkolkou,na území ochranného pásma NP Veľká Fatra, deň podujatia 22.-23.10.2016.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže