Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/022728/Kr

Žiadateľ: Mgr. Miriam Šuteková, Berlínska 1679/1, 010 08 Žilina

Vec: Žiadosť o povolenie výnimky na vjazd a státie motorového vozidla v 2.stupni ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z.,ochranné pásmo NP Veľká Fatra, Nedozorská dolina, okres Turčianske Teplice, v termíne  01.7 - 31.7.2016.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže