Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/022554/Ryb

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o povolení usporiadať 18. ročník AUTHOR ŠKODA bikemaratonu Súľovské skaly, dňa 25.06.2016.

Žiadateľ: Súľov - Hradná, obecný úrad, 013 52  Súľov - Hradná

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže