Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/017440/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., k organizovaniu športového podujatia PREDATOR RACE v okolí Liptovského Jána. Žiadateľ: Alternative sports s.r.o. v zastúpení RNDr. Kamila Sochová, Kopec 85, 742 66 Štramberk ČR.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže