Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/017145/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 14 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na vyznačenie a vybudovanie prístupového chodníka k NPP Brestovská jaskyňa, v súvislosti so sprístupnením jaskyne pre verejnosť.

Žiadateľ: Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš, Hodžova 11, 031 01  Liptovský Mikuláš

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže