Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/017089/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na zmenu stavu mokrade ťažbou riečneho materiálu, v objeme cca. 500 m3, z vodného toku Bystrica, v RKM 11,850 – 12,350, lokalita – sútok Bystrice a Lutiše.

Žiadateľ: Mgr. Žibrúň Peter, Stará Bystrica 439, 023 04  Stará Bystrica

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže