Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/015442/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. na vyznačenie cyklotrasy "Kokavská náučná cyklotrasa" v k. ú. Liptovská Kokava. Žiadateľ: Obec Liptovská Kokava, Stará č. 390, 032 44 Liptovská Kokava

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže