Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/010407/Drn

Žiadosť o zmenu rozhodntuia č. OU-ZA-OSZP1-2014/037155-004/Drn zo dňa 11. 12. 2014. Žiadateľ: Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV, so sídlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže