Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2017/006016/Drn

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia Okresného úradu Žilina č. OU-ZA-OSZP1-2015/007270-006/Drn zo dňa 1. 6. 2015, na vykonávanie športových aktivít - využívanie cyklotrasí v stredisku Jasná. Žiadateľ: Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina č. 72, 031 01 Liptovský Mikuláš. 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže