Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/038540/Drn

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. 2010/00771-9/Dur zo dň a18. 8. 2010, ktorým bola povolená výnimka na výskum a prieskum jaskýň. Žiadateľ: Jaskyniarsky klub Demänovská dolina, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže