Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/038130/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na zmenu stavu mokrade ťažbou riečneho materiálu z vodného toku Váh v k.ú. Veľká Bytča (konvexný breh vodného toku), v lokalite pri Bytčianskom moste.

Žiadateľ: Štefan Krajčoviech, Hvozdnica 18, 013 56  Hvozdnica

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže