Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/035884/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu (povolenie výnimky) v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z.. na úpravu - vyčistenie prírodného výtvoru Rojkovská travertínová kopa. Žiadateľ:  Obec Stankovany - obecný úrad 133, 034 92 okres Ružomberok

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže