Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/030686/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na realizáciu náučného chodníka (osadenie infotabulí) v k. ú. Hubová. Žiadateľ: Obec Hubová, 034 91 Hubová

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže