Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/020553/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. a), v znení § 15 ods. 1 písm. a), v znení § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len "zákon") a zo zákazov ustanovených v 14 ods. 1 písm. e) zákona, organizovať športové podujatie na území, kde platí 3. a 5. stupeň ochrany prírody v zmysle zákona; zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. a), v znení § 15 ods. 1 písm. a), v znení § 14 ods. 1 písm. a), v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona, zo zákazov ustanovených v § 14 ods. 1 písm. a), v znení § 13 ods. 1. písm. a) zákona a zo zákazov ustanovených v § 13 ods. 1 písm. a) zákona, na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce, cesty a miestnej komunikácie na území, kde platí 2., 3. a 5. stupeň ochrany prírody v zmysle zákona a vydanie súhlasu na vykonávanie činností uvedených v § 13 ods. 2 písm. k) zákona, organizovanie športového podujatia za hranicami zastavaného územia obce alebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených, na území, kde platí druhý stupeň ochrany prírody v zmysle zákona, a na vykonávanie činností uvedených v § 16 ods. 2, v znení § 13 ods. 2 písm. j) zákona, činností uvedených v § 14 ods. 2 písm. a), c znení § 13 ods. 2 písm. j) zákona a činností uvedených v § 13 ods. 2 písm. j) zákona, vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich činností ozbrojenými zbormi a ozbrojenými silami mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov, na území, kde platí 2., 3. a 5. stupeň ochrany prírody v zmysle zákona, v súvislosti s prípravou športového podujatia "Diaľkový pochod FATRA MARCH - Memoriál rotmajstra Pavla Dzivého", plánovaného na dňa 20.8.2015, na území NP Malá Fatra.

Žiadateľ: Prápor výcviku Martin, VÚ 1037 Martin, Jílemníckeho 6, 036 01  Martin

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže